Learn Kanji

by

Japanese School Grade

All Grade-5 Kanji

This list covers all the 185 Grade-5 Kanji as per Japanese school grade syllabus. This is a huge list. Going through this list is good once you have learnt most of the Kanji in this grade. If you are starting to learn now, I recommend you to go through small group of Kanji gathered by similarity or meaning or that has some relation with each other - Check out Grade-5 Kanji groups here.

List of all Grade-5 Kanji

# Kanji Meaning OnYomi KunYomi
641 Long Time Kyū Hisa
642 Buddha Futsu, Butsu Hotoke
643 Sham Ka, Ke Kari
644 Affair Ken
645 Responsibility Nin Maka-Seru
646 Becoming Ji Ni-Ru
647 Surplus Yo Ama-Ru
648 Value Ka Atai
649 Preserve Ho Tamo-Tsu
650 Discipline Shū Osa-Meru
651 Straw Bag Hyō Tawara
652 Individual Ko
653 Provide Bi Sona-Eru
654 Statue
655 Again Sai, Sa Futata-Bi
656 Publish Kan
657 Judge Han Waka-Ru
658 Control Sei
659 Ticket Ken
660 Rule Soku Notto-Ru
661 Effect Ki-Ku
662 Duty Mu Tsuto-Meru
663 Energy Sei Ikio-I
664 Rich Atsu-I
665 Phrase Ku
666 Possible Ka
667 Manage Ei Itona-Mu
668 Cause In Yo-Ru
669 Association Dan, Ton
670 Pressure Atsu
671 Exist Zai A-Ru
672 Level Kin
673 Foundation Ki Moto-Zuku
674 Report Muku-Iru
675 Boundary Kyō Sakai
676 Grave Bo Haka
677 Increase Ma-Su, Fu-Eru
678 Dream Mu Yume
679 Wife Sai Tsuma
680 Lady Fu
681 Contain
682 Approach Ki Yo-Ru
683 Abundant Fu Tomi
684 Guide Michibi-Ku
685 Reside Kyo I-Ru
686 Belong Zoku
687 Linen Fu Nuno
688 Expert Shi
689 Normal Tsune
690 Tree-Trunk Kan Miki
691 Preface Jo
692 Valve Ben
693 Stretch Chō Ha-Ru
694 Journey Ō
695 Recovery Fuku
696 Virtue Toku
697 Intention Shi Kokorozashi
698 Respond Ō
699 Cheerful Kai Kokoroyo-I
700 Gender Sei, Shō Saga
701 Grace On
702 Feelings Nasa-Ke
703 Condition Tai
704 Accustomed Kan Na-Reru
705 Acquiesce Shō Uketamawa-Ru
706 Skill Gi Waza
707 Beckon Shō Mane-Ku
708 Instruct Ju Sazu-Keru
709 Pick Sai To-Ru
710 Contact Setsu Tsu-Gu
711 Propose Tei Sa-Geru
712 Loss Son Soko-Neru
713 Support Shi Sasa-Eru
714 Politics Sei Matsurigoto
715 Circumstances Ko Yue
716 Enemy Teki Kataki
717 Cut Off Dan Ta-Tsu, Kotowa-Ru
718 Old Times Kyū
719 Easy Eki Yasa-Shii
720 Outburst Aba-Ku
721 Clause Kudari
722 Branch Shi Eda
723 Investigate Sa
724 Status Kaku
725 Cherry Ō Sakura
726 Examine Ken
727 Construct Kama-Eru
728 Military Bu, Mu
729 Compare Hi Kura-Beru
730 Eternity Ei Naga-I
731 Stream Ka Kawa
732 Fluid Eki
733 Mix Kon Ma-Zaru
734 Decrease Gen He-Ru
735 Fathom Soku Haka-Ru
736 Standard Jun
737 Perform En
738 Undefiled Ketsu Isagiyo-I
739 Disaster Sai Wazawa-I
740 Burn Nen Mo-Eru
741 Printing Block Han
742 Crime Han Oka-Su
743 Form
744 Alone Doku Hito-Ri
745 Rate Ritsu, Sotsu Hiki-Iru
746 Appear Gen Arawa-Reru
747 Detain Ryū, Ru Todo-Maru
748 Abbreviation Ryaku
749 Benefit Eki
750 Eyeball Gan Me
751 Rend Ha Yabu-Ru
752 Certain Kaku Tashi-Ka
753 Indicate Shi Shime-Su
754 Ancestor So
755 Prohibition Kin
756 Shift I Utsu-Ru
757 Extent Tei Hodo
758 Tax Zei
759 Fabricate Chiku Kizu-Ku
760 Refined Sei
761 Elementary Su, So Moto
762 Manage Kei, Kyō He-Ru
763 Relationship Su-Beru
764 Discontinue Zetsu Ta-Tsu
765 綿 Cotton Men Wata
766 Whole
767 Compile Hen A-Mu
768 Exploits Seki
769 Weave Shiki O-Ru
770 Guilt Zai Tsumi
771 Flock Gun Mu-Reru
772 Righteousness Gi
773 Till Tagaya-Su
774 Employment Shoku
775 Fertilizer Hi Ko-Yasu
776 Ability
777 Entertain Kyō Oko-Su
778 Tongue Zetsu Shita
779 Cottage Sha
780 Art Jutsu Sube
781 Defense Ei
782 Manufacture Sei
783 Duplicate Fuku
784 Rule Ki
785 Untie Ge, Kai To-Ku
786 Establish Setsu Mou-Keru
787 Permit Kyo Yuru-Su
788 Evidence Shō Akashi
789 Evaluate Hyō
790 Lecture
791 Apologize Sha Ayama-Ru
792 Discriminating Shiki
793 Safeguard Go Mamo-Ru
794 Bountiful Yuta-Ka
795 Wealth Zai
796 Poor Hin Mazu-Shii
797 Blame Seki Se-Meru
798 Lend Tai Ka-Su
799 貿 Trade
800 Congratulations Ga
801 Resources Shi
802 Approve San
803 Quality Shitsu
804 Transport Yu
805 Mention Jutsu No-Beru
806 Astray Mei Mayo-U
807 退 Retreat Tai Shirizo-Ku
808 Inverted Gyaku Saka-Rau
809 Create Tsuku-Ru
810 Overdo Ka Ayama-Chi
811 Suitable Teki
812 Acid San
813 Mineral
814 Copper
815 Coin Sen Zeni
816 Resist Fuse-Gu
817 Limit Gen Kagi-Ru
818 Precipitous Ken Kewa-Shii
819 Occasion Sai Kiwa
820 Miscellaneous Zatsu
821 Negative Hi Ara-Zu
822 Deposit Yo Azu-Keru
823 Territory Ryō
824 Amount Gaku Hitai
825 Domesticate Shi Ka-U

Now you have completed learning them - Congrats. This is a "small success" and a step ahead to completing all School Grade-5 Japanese Kanji

Check out other Kanji groups here.

Contact us: hello@hokuseijapan.com