Learn Kanji

by

Japanese School Grade

All Grade-4 Kanji

This list covers all the 200 Grade-4 Kanji as per Japanese school grade syllabus. This is a huge list. Going through this list is good once you have learnt most of the Kanji in this grade. If you are starting to learn now, I recommend you to go through small group of Kanji gathered by similarity or meaning or that has some relation with each other - Check out Grade-4 Kanji groups here.

List of all Grade-4 Kanji

# Kanji Meaning OnYomi KunYomi
441 Not Fu, Bu
442 Conflict Araso-U
443 Attach Fu Tsu-Ku
444 Orders Rei
445 Since I
446 Go-Between Chū Naka
447 Transmit Den Tsuta-Eru
448 Rank I Kurai
449 Low Tei Hiku-I
450 Example Rei Tato-Eru
451 便 Convenience; Letter Ben, Bin Tayo-Ri
452 Trust Shin
453 Storage Kura
454 Climate
455 Borrow Shaku Ka-Riru
456 Halt Tei To-Maru, To-Meru
457 Healthy Ken Suko-Yaka
458 Side Soku Kawa
459 Work Hatara-Ku
460 Hundred Million Oku
461 Portent Or Trillion Chō Kiza-Shi
462 Offspring Ji, Ni Ko
463 Together Kyō Tomo
464 Soldier Hei, Hyō Tsuwamono
465 Code Ten
466 Cool Rei Tsume-Tai, Hi-Eru, Sa-Meru
467 First Sho Hatsu, Haji-Me
468 Separate Betsu Waka-Reru
469 Profit Ri
470 Printing Satsu Su-Ru
471 Vice- Fuku
472 Achievement
473 Add Ka Kuwa-Eru
474 Toil Do Tsuto-Meru
475 Labor Negira-U
476 Courage Isa-Mu
477 Wrap Tsutsu-Mu
478 Graduate Sotsu
479 Cooperation Kyō
480 Simple Tan
481 Wide Knowledge; Dr. Haku
482 Mark In Shirushi
483 Participate San Mai-Ru
484 History Shi
485 Director Shi
486 Each Kaku Ono-Ono
487 Tell Koku Tsu-Geru
488 Circumference Shū Mawa-Ri
489 Chant Shō Tona-Eru
490 Rejoice Ki Yoroko-Bu
491 Container Ki Utsuwa
492 Surround I Kako-U
493 Harden Ko Kata-Maru
494 Model Kei Kata
495 Public Chamber
496 Salt En Shio
497 Gentleman Shi
498 Change, Strange Hen Ka-Waru
499 Husband Fu Fuu Bu Otto
500 Lose Shitsu Ushina-U
501 Like Su-Ku, Kono-Mu
502 Seasons Ki
503 Grandchild Son Mago
504 Perfect Kan
505 Government Official Kan
506 Harm Gai
507 Guess Satsu
508 Nest Su
509 Distinction Sa
510 Hope Ki Mare
511 Seat Seki
512 Sash Tai Obi
513 Bottom Tei Soko
514 Urban Prefecture Fu
515 Ease
516 Build Ken Ta-Teru
517 Diameter Kei
518 Junior To
519 Acquire Toku E-Ru
520 Inevitable Hitsu Kanara-Zu
521 Thought Nen
522 Love Ai
523 Become Sei Na-Ru
524 War Sen Ikusa, Tataka-U
525 Fold Setsu O-Ru
526 Raise Kyo A-Geru
527 Reformation Kai Arata-Meru
528 Salvation Kyū Suku-U
529 Failure Hai Yabu-Reru
530 Scatter San Chi-Ru
531 Fee Ryō
532 Flag Ki Hata
533 Yesterday Saku
534 Scenery Kei
535 Superlative Sai Mo, Motto-Mo
536 Hope Nozo-Mu
537 Un- Mi Ima-Da
538 End Matsu Sue
539 Tag Satsu Fuda
540 Lumber, Material Zai
541 Bundle Soku Taba, Tsuka
542 Pine Shō Matsu
543 Accomplish, Fruit Ka Ha-Tasu
544 Prosperity Ei Saka-Eru
545 Plan An
546 Apricot Bai Ume
547 Contraption Kai
548 Poles Kyoku Kiwa-Meru
549 Signpost Hyō
550 Machine Ki Hata
551 Lack Ketsu Ka-Keru
552 Curriculum Reki
553 Remainder Zan Noko-Ru
554 Kill Satsu Koro-Su
555 Poison Doku
556 Surname Shi Uji
557 People Min Tami
558 Request Kyū Moto-Mu
559 Govern Chi, Ji Osa-Meru, Nao-Ru
560 Method, Law
561 Cry Kyū Na-Ku
562 Shallow Sen Asa-I
563 Bathe; Bask Yoku A-Biru
564 Pure Sei, Shō Kiyo-Raka
565 Full Man Mi-Chiru
566 Fishing Ryō, Gyo Asa-Ru
567 Lamp Hi
568 Nothing Mu, Bu Na-I
569 So Zen, Nen Shika-Shi
570 Bake Shō Ya-Ku
571 Illuminate Shō Te-Rasu
572 Heat Netsu Atsu-I
573 Pasture; Breed Boku Maki
574 Special Toku
575 Give Birth San U-Mu
576 Target Teki Mato
577 Government Ministry; Omit; Look Back Shō, Sei Habu-Ku
578 Celebrate Shuku Iwa-U
579 Ballot Hyō
580 Species; Seed Shu Tane
581 Accumulate; Pile Seki Tsu-Mu
582 Emulate Kyō Kiso-U
583 Laugh Shō Wara-U
584 Pipe Kan Kuda
585 Node Setsu Fushi
586 Flour Fun Ko, Kona
587 Chronicle Ki
588 Promise Yaku
589 Tie Ketsu Musu-Bu, Yu-U
590 Salary Kyū Tama-U
591 Continue Zoku Tsuzu-Ku
592 Put Chi O-Ku
593 Old Man O-Iru
594 Stomach I
595 Vein Myaku
596 Intestines Chō Harawata
597 Retainer Shin
598 Cruise
599 Good Ryō Yo-I
600 Art Gei
601 Bud Ga Me
602 England Ei
603 Vegetable Sai Na
604 Street, City Gai Machi
605 Garment I Koromo
606 Need I-Ru
607 Memorize Kaku Obo-Eru, Sa-Meru
608 Observe Kan Mi-Ru
609 Instruction Kun
610 Test Shi Kokoro-Miru, Tame-Su
611 Theory Setsu To-Ku
612 Section Ka
613 Deliberation Gi
614 Elephant; Figure Zō, Shō
615 Freight Ka
616 Savings Cho Ta-Meru
617 Expense Hi Tsui-Yasu
618 Prize Shō
619 Army Gun
620 Wheel Rin Wa
621 Resign; Speech; Encyclopedia Ji Kotoba, Ya-Meru
622 Environs Hen Ata-Ri
623 Take Along Ren Tsu-Reru, Tsura-Neru
624 Attain Tachi
625 Choose Sen Era-Bu
626 County Gun
627 Quantity Ryō
628 Transcript Roku
629 Mirror Kyō Kagami
630 Related Kan Seki
631 Land Riku
632 Squad Tai
633 Quiet Sei Shizu-Ka
634 Obey Jun
635 Request Gan Nega-U
636 Sort Rui
637 Fly Hi To-Bu
638 Meal Han Meshi
639 Foster Yashina-U
640 Verify Ken

Now you have completed learning them - Congrats. This is a "small success" and a step ahead to completing all School Grade-4 Japanese Kanji

Check out other Kanji groups here.

Contact us: hello@hokuseijapan.com