Learn Kanji

by

Japanese School Grade

All Grade-3 Kanji

This list covers all the 200 Grade-3 Kanji as per Japanese school grade syllabus. This is a huge list. Going through this list is good once you have learnt most of the Kanji in this grade. If you are starting to learn now, I recommend you to go through small group of Kanji gathered by similarity or meaning or that has some relation with each other - Check out Grade-3 Kanji groups here.

List of all Grade-3 Kanji

# Kanji Meaning OnYomi KunYomi
241 Town Section; Measure Word Chō Hinoto
242 Generation Sei, Se Yo
243 Both Ryō Teru, Futatsu
244 Master, Main Shu Nushi, Omo
245 Ride No-Ru
246 Beforehand Yo Arakaji-Me
247 Abstract Thing Ji Koto
248 Serve Shi Tsuka-Eru
249 Other Ta Hoka
250 Substitute Dai, Tai Ka-Waru, Yo
251 Dwell Su-Mu
252 使 Use Shi Tsuka-U
253 Person In Charge Kei Kakari, Kaka-Ru
254 Double Bai
255 Whole Zen Matta-Ku
256 Tool Gu Sona-Eru, Tsubusa-Ni
257 Copy Sha Utsu-Su
258 Row Retsu
259 Help Jo Tasu-Keru
260 Diligence Ben Tsuto-Meru
261 Move Ugo-Ku
262 Win Shō Ka-Tsu
263 Change Ka Ba-Keru
264 Ward Ku
265 Doctor I Iya-Su, I-Suru
266 Leave Kyo, Ko Sa-Ru
267 Anti- Han So-Ru
268 Take Shu To-Ru
269 Receive Ju U-Keru
270 Number Yobina, Sake-Bu
271 Face (V.) Mu-Kau
272 You; Monarch Kun Kimi
273 Flavor Mi Aji, Aji-Wau
274 Fate, Life Mei Inochi
275 Harmony; Japanese Wa Yawa-Ragu, Nago-Yaka
276 Article Hin Shina
277 Employee In
278 Commerce Shō
279 Question Mon To-U, Ton
280 Slope Han Saka
281 Center Ō
282 Begin Shi Haji-Meru
283 Committee I Yuda-Neru
284 Protect Shu Mamo-Ru
285 Cheap An Yasu-I
286 Fix Tei, Jō Sada-Meru
287 Fruit; Reality Jitsu Mi, Mino-Ru
288 Guest Kyaku
289 Shinto Shrine Or Prince (Princess) Kyū, Gū Miya
290 宿 Inn Shuku Yado, Yado-Ru
291 Cold Kan Samu-I
292 Opposite, Against Tai, Tsui Aite, Soro-I
293 Office Kyoku Tsubone
294 Roof Oku Ya
295 Shore Gan Kishi
296 Island Shima
297 State Shū Su
298 Curtain Chō Tobari
299 Flat Hei, Byō Tai-Ra, Hira
300 Happiness Saiwa-I, Shiawa-Se
301 Degree Do Tabi
302 Warehouse Ko, Ku Kura
303 Yard Tei Niwa
304 Style; Ceremony; Numerical Formula Shiki
305 Role Yaku
306 Wait Tai Ma-Tsu
307 Hurry Kyū Iso-Gu
308 Breath Soku Iki
309 Bad Aku Waru-I
310 Sad Hi Kana-Shii
311 Thought
312 Idea I
313 Feel Kan
314 Place Sho Tokoro
315 Hit Da U-Tsu
316 Throw Na-Geru
317 Pick Up Shū Hiro-U
318 Hold Ji Mo-Tsu
319 Finger Shi Yubi, Sa-Su
320 Release Hana-Su
321 Organize Sei Totono-Eru
322 Trip Ryo Tabi
323 Tribe Zoku
324 Long Ago Seki, Shaku Mukashi
325 Shine Shō
326 Hot Sho Atsu-I
327 Dark An Kura-I
328 Melody; Curve Kyoku Ma-Garu
329 Possess A-Ru
330 Clothes Fuku
331 Period Of Time Ki
332 Board Han, Ban Ita
333 Pillar Chū Hashira
334 Root Kon Ne
335 Plant Shoku U-Eru
336 Business Gyō
337 Appearance Sama
338 Horizontal Ō Yoko
339 Bridge Kyō Hashi
340 Next Ji Tsugi, Tsu-Gu
341 Tooth Shi Ha
342 Death Shi Shi-Nu
343 Ice Hyō Kōri
344 Decide Ketsu Ki-Meru
345 Oil Yu Abura
346 Wave Ha Nami
347 Pour Chū Soso-Gu
348 Swim Ei Oyo-Gu
349 Ocean
350 Stream Ryū Naga-Reru
351 Extinguish Shō Ki-Eru, Ke-Su
352 Deep Shin Fuka-I
353 Warm On Atata-Kai
354 Harbor Minato
355 Lake Ko Mizūmi
356 Hot Water Yu
357 China Kan
358 Charcoal Tan Sumi
359 Thing Butsu, Motsu Mono
360 Ball Kyū Tama
361 Reason Yū, Yu Yoshi
362 Say Shin Mō-Su
363 World Kai
364 Farm Hata, Hatake
365 Sick Byō Yamai
366 Departure Hatsu
367 Climb Tō, To Nobo-Ru
368 Skin Hi Kawa
369 Dish Bei Sara
370 Mutual Ai
371 Prefecture Ken Ka-Keru
372 True Shin Ma
373 Wear Chaku Ki-Ru, Tsu-Ku
374 Short Tan Mijika-I
375 Sharpen Ken To-Gu
376 Salute Rei
377 Deity Shin, Jin Kami
378 Festival Sai Matsu-Ri
379 Luck Fuku
380 Second Byō
381 Research Kyū Kiwa-Meru
382 Chapter Shō
383 Juvenile Warabe
384 Whistle Teki Fue
385 Ordinal Dai
386 Writing Brush Hitsu Fude
387 Class Hito-Shii
388 Box Hako
389 Rank Kyū
390 End Shū O-Waru
391 Green Ryoku Midori
392 Practice Ren Ne-Ru
393 Sheep Hitsuji
394 Beauty Bi Utsuku-Shii
395 Learn Shū Nara-U
396 Someone Sha Mono
397 Nurture Iku Soda-Tsu
398 Suffer Ku Kuru-Shii, Niga-I
399 Luggage Ka Ni
400 Fall Raku O-Chiru
401 Leaf Ha
402 Medicine Yaku Kusuri
403 Blood Ketsu Chi
404 Express Hyō Omote, Arawa-Su
405 Poem Shi Uta
406 調 Tone Chō Shira-Beru
407 Discuss Dan
408 Beans Tō, Zu Mame
409 Lose Fu Ma-Keru, O-U
410 Awaken Ki O-Kiru
411 Path Ro Ji
412 Body Shin Mi
413 Revolve Ten Koro-Bu
414 Light (Not Heavy) Kei Karu-I
415 Agriculture
416 Repay Hen Kae-Su
417 Follow Tsui O-U
418 Send Oku-Ru
419 Fast Soku Haya-I
420 Progress Shin Susu-Mu
421 Play Aso-Bu
422 Carry Un Hako-Bu
423 Part Bu
424 Metropolis To, Tsu Miyako
425 Distribute Hai Kuba-Ru
426 Liquor Shu Sake, Saka
427 Heavy, Gravity; Pile Jū, Chō Omo-I, Kasa-Neru
428 Iron Tetsu Kurogane
429 Silver Gin Shirogane
430 Open Kai Hira-Ku, A-Ku
431 Institution In
432 Sun Hi
433 Storey Kai Kizahashi
434 Gather Shū Atsu-Maru
435 Surface Men Omote, Tsura
436 Topic Dai
437 Drink In No-Mu
438 Public Building Kan Tate
439 Station Eki
440 Nose Bi Hana

Now you have completed learning them - Congrats. This is a "small success" and a step ahead to completing all School Grade-3 Japanese Kanji

Check out other Kanji groups here.

Contact us: hello@hokuseijapan.com